Vi tilbyder

Revision Ry & Hammel tilbyder en lang række regnskabsmæssige og revisorfaglige ydelser, som vi gerne tilpasser efter behovet hos den enkelte kunde.

Vores ydelser dækker bredt indenfor:

  • Regnskab – Årsrapporter, årsregnskaber, skatteregnskaber.
  • Revision – Aktie- og anpartsselskaber, andelsboligforeninger og andre.
  • Bogføring – Assistance ved bogføring, eller hele virksomhedens bogføring.
  • Skatteopgørelser – Skatteregnskaber, selvangivelser, skatterådgivning.
  • Virksomhed – Start af virksomhed, valg af virksomhedsform.
  • Økonomi og budget – Økonomisk rådgivning, budgetudarbejdelse.

Regnskab

Alle virksomheder skal mindst en gang om året aflægge regnskab, i form af enten årsrapport, årsregnskab eller skatteregnskab.

Regnskab skal aflægges efter forskellige regler efter henholdsvis årsregnskabsloven, selskabsloven, skattelovgivningen, samt andre love.

Vi tilbyder udarbejdelse af årsrapporter, årsregnskaber og skatteregnskaber samt andre regnskaber for erhvervsvirksomheder for såvel personlige virksomheder, aktie- og anpartsselskaber samt andre virksomhedsformer, andelsboligforeninger, andre foreninger, institutioner og organisationer.

Revision

Revision af årsregnskabet er et krav fra lovgivningen for mange aktie- og anpartsselskaber. For andre virksomheder, selskaber, andelsboligforeninger, andre foreninger, institutioner og organisationer kan der i anden lovgivning eller vedtægter være krav om revision af årsregnskaber eller andre opgørelser.

Som registrerede revisorer, og dermed offentligt godkendte revisorer, tilbyder vi at foretage revision af årsregnskaber for aktie- og anpartsselskaber samt andre selskaber og virksomheder, andelsboligforeninger, andre foreninger, institutioner og organisationer. Vi foretager ligeledes revision i forbindelse med afgivelse af forskellige erklæringer til offentlige myndigheder m.m.

Bogføring

Virksomhedens bogføring er grundlaget for udarbejdelsen af balancer, momsopgørelser, skatteopgørelser og årsregnskab.

Lovgivningen stiller krav til bogføringen i form af korrekte bilag, nøjagtighed og overskuelighed i bogføringen samt opbevaring af bogføringsmateriale.

Vi tilbyder assistance til virksomheder med bogføringen. Det kan være assistance med opstilling af kontoplan, planlægning af bogføring, rådgivning om bogføringen, samt gennemgang af bogføringen. Vi udfører også gerne hele bogføringen for virksomheden, hvis det ønskes, enten hos virksomheden eller på vores kontor.

Skatteopgørelser

Personer, virksomheder og selskaber skal hvert år indsende eller indberette en selvangivelse til skattemyndighederne. For virksomheder og selskaber skal der endvidere foreligge et skatteregnskab, som enten kan være et egentligt skatteregnskab eller et tillæg til årsregnskabet.

Vi ser på, hvad der er hensigtsmæssigt for den enkelte virksomhed, når skatteregnskabet opgøres. Vi udfylder selvangivelsen og indberetter den. Vi kan bistå med eventuelle forhandlinger med skattemyndighederne.

Skatteregnskaber kan opgøres forskelligt afhængigt af, om virksomheden har valgt selskabsform, eller om virksomheden er en personlig virksomhed, hvor skatteregnskabet kan opgøres efter personskatteloven eller efter virksomhedsskatteloven med anvendelse af virksomhedsskatteordning eller kapitalafkastordning.

Virksomhed

Ved start af virksomhed er der mange forhold, som skal tages i betragtning. Vi tilbyder rådgivning til iværksættere ved start af virksomhed, ligesom vi rådgiver ved køb og salg af virksomhed samt ved omdannelse af virksomhed.

Virksomhed kan drives i forskellige former, enten som personlig virksomhed, interessentskab, aktieselskab, anpartsselskab, iværksætterselskab, partnerselskab. De forskellige virksomhedsformer kan have forskellige selskabsretlige og skattemæssige forhold, og vi rådgiver gerne ved valg af den mest hensigtsmæssige virksomhedsform.

Økonomi og budget

Alt hvad der foregår i en virksomhed har indflydelse på virksomhedens økonomi. Men også hvad der foregår uden for virksomheden, kan have indflydelse på virksomhedens økonomi.

Vi tilbyder økonomisk rådgivning omkring budgetter, virksomhedens drift og finansiering samt økonomisk planlægning.

Budget kan være en hjælp til at beskrive virksomhedens forventede økonomiske udvikling.

Vi tilbyder at assistere virksomheden med at udarbejde og opstille budgetter, og eventuelt udarbejde budgetter for virksomheden med faste tidsintervaller og tilhørende budgetopfølgning.

Vi udarbejder også gerne budgetter i forbindelse med overvejelser af investeringer eller overvejelser om særlige dispositioner, hvor de forventede økonomiske konsekvenser ønskes belyst.

EDB

Virksomheder anvender edb-anlæg og edb-programmer til administration, herunder fakturering og bogføring samt andre regnskabsopgaver.

Vi har et godt kendskab til de mest anvendte edb-programmer til administration, herunder fakturering og bogføring m.m.

Fra de fleste edb-programmer kan der kopieres data over til vores edb-anlæg, f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab.

Ry: 8689 2244
Hammel: 8696 3211

Revision Ry & Hammel
Godkendt Revisionsaktieselskab

Afd. i Ry:
Skanderborgvej 27, 8680 Ry
Tlf.: 8689 2244

Afd. i Hammel:
Norgesvej 2, 8450 Hammel
Tlf.: 8696 3211

email hidden; JavaScript is required

CVR: 26267439

www.rryh.dk